Trang chủ     Đăng ký     Đăng nhập    Trợ giúp    Liên hệ    Giới thiệu    Dịch vụ HeadHuntFile Excel tạo hợp đồng lao động tự động

Ngày đăng: 20-07-2015
      (File Excel giúp bạn tạo hợp đồng lao động tự động ở cuối bài viết này)
      Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Bất cứ một lao động nào làm việc cũng đều phải ký hợp đồng. Vậy những nội dung cần lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động là gì?

1. Hình thức hợp đồng lao động.

Theo Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 16 quy định hình thức hợp đồng như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. “

Căn cứ theo quy định trên:

– Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản.

– Hợp đồng được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.

– Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

2. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động.

Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 17 quy định nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động như sau:

– Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

– Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

3. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 18 quy định nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động như sau:

“1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.”

Căn cứ theo quy định trên:

– Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Nếu người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

– Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

4. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động.

Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 19 quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động như sau:

– Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin cho người lao động về:

+ Công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

+ Quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

– Người lao động phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động về:

+ Họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề.

+ Tình trạng sức khoẻ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

    Để giúp bạn giảm thiểu thời gian trong việc tạo hợp đồng cho người lao động, đặc biệt cho một số lượng lớn người lao động trong doanh nghiệp bạn, VnBestJobs.com xin giới thiệu với bạn một tài liệu cho phép bạn tạo HĐLĐ cho nhiều nhân sự.

Để tải file Excel tạo hợp đồng lao động tự động bạn kích vào link sau: Tạo hợp đồng lao động tự động bằng Excel

Hiển thị tất cả tin tức

Trang chủ Tài khoản của tôi Tìm việc Tạo hồ sơ ứng tuyển Tìm ứng viên Đăng tin tuyển dụng Liên hệ Giới thiệu Bản đồ site